Regulamin

I WARUNKI OGÓLNE

1. Warunkiem korzystania z witryny internetowej jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowanie jego postanowień.

2. Witryna nie zawiera pełnej informacji o wszystkich produktach. Treść witryny nie może być traktowana jako substytut medycznej porady, zalecenia, diagnozy lub leczenia. Wszelkie pytania dotyczące swojego stanu zdrowia należy kierować do swojego lekarza specjalisty. Nigdy nie należy pominąć porady specjalisty lub zrezygnować z jej zasięgnięcia z powodu treści znajdujących się na witrynie.

3. Właściciel witryny nie odpowiada za treści przesłane przez inne osoby. Zabrania się przesyłania treści naruszających przepisy prawa, dobre imię innych osób lub dobre obyczaje.

II SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Zamówienia można składać poprzez sklep internetowy.

2. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

3. Informacja o kosztach dostawy i sposobach płatności umieszczone są na witrynie. Wybór dostępnych sposobów dostawy i płatności, z uwzględnieniem kosztów z nimi związanych, jest dokonywany we właściwym polu formularza zamówienia (w sklepie internetowym).

4. Czas realizacji zamówienia wynosi tyle ile napisano przy każdym produkcie aczkolwiek w przypadku produktów które są na zamówienie ze względu na to że mogą wyniknąć sytuacje losowe może się trochę przedłużyć. Czas realizacji zamówienia nie obejmuje czasu dostawy do klienta. W przypadkach uzasadnionych nietypowymi parametrami towaru czas realizacji może ulec wydłużeniu, o czym klient zostanie poinformowany niezwłocznie.

5. Cenniki umieszczone na witrynie lub sklepie internetowym należy, w razie wątpliwości, traktować nie jako ofertę, ale zaproszenie do składania zamówień.

6. Umowy zawierane w naszym sklepie są umowami zawieranymi na odległość. Umowę uważa się za zawartą z chwilą otrzymania zamówienia (oświadczenia woli zawarcia umowy), z zastrzeżeniem przypadków określonych w zdaniu następnym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, w szczególności co do kompletności lub prawidłowości danych zawartych w zamówieniu, zamiaru wywiązania się z zobowiązań nakładanych przez umowę lub zgodności zamiaru wykorzystania towaru z jego przeznaczeniem lub warunkami używania. Sprzedawca może uzależnić realizację zamówienia od uzyskania potwierdzenia zamówienia lub przedpłaty.

7. W sklepie jest możliwość rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem za pośrednictwem Dotpay.pl .

III REKLAMACJE I ZWROTY

1. Zamawiającemu (konsumentowi) przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od odebrania towaru. W razie odstąpienia od umowy, zamawiający jest zobowiązany do zwrotu towaru w stanie niezmienionym, w szczególności w nieotwartym opakowaniu. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje zamawiającemu w wypadku produktu zamówionego i wykonanego na indywidualne zamówienie klienta i w szczególności dotyczy to soczewek torycznych i kolorowych.

2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową. Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.

3. Zgłoszenie niezgodności towaru z umową obejmuje przekazanie sprzedawcy: zakupionego towaru, (kopii) dowodu zakupu, opisu niezgodności z umową oraz żądania kupującego (wymiany towaru, obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy). Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania zgłoszenia.

4. W razie wątpliwości, zdjęcia i obrazy produktów nie stanowią wiernego odzwierciedlenia wyglądu produktów lub efektów ich działań. Zapewnienia dotyczące właściwości towaru odpowiadają oczekiwaniom dotyczącym użytkowania towaru danego rodzaju w typowych uwarunkowaniach. W szczególności zapewnienia dotyczące właściwości towaru mogą nie być spełnione w przypadkach uwarunkowanych indywidualnie.

5. Warunkiem uznania reklamacji dotyczących uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu jest sporządzenie protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.

IV OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO ZWIĄZANE Z BEZPIECZNYM UŻYTKOWANIEM TOWARÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY

1. Towary znajdujące się na witrynie i w sklepie internetowym są produktami bezpiecznymi, tj. takimi, które w zwykłych warunkach ich używania, włączając czas korzystania z produktu, nie stwarzają zagrożenia lub stwarzają znikome zagrożenie, dające się pogodzić z jego zwykłym używaniem i uwzględniające wysoki poziom wymagań dotyczących ochrony bezpieczeństwa, życia i zdrowia ludzkiego.

2. Producent lub sprzedawca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, tj. nie zapewniający bezpieczeństwa, jakiego można oczekiwać, uwzględniając normalne użycie produktu, sposób prezentowania na rynku oraz podane informacje o właściwościach produktu. Odstępstwa od prawidłowych zasad używania produktów następują na ryzyko i odpowiedzialność użytkownika produktu.

3. Zamawiający (użytkownik) oświadcza, że:

  • rodzaj i parametry zamówionych soczewek kontaktowych zostały dobrane przez lekarza okulistę indywidualnie do potrzeb użytkownika soczewek
  • w badaniu okulistycznym nie stwierdzono indywidualnych przeciwwskazań do używania zamówionych soczewek kontaktowych
  • użytkownikowi znane są prawidłowe zasady użytkowania soczewek kontaktowych, sposób nakładania, zdejmowania, pielęgnacji soczewek i potrafi wykonywać te czynności samodzielnie
  • został poinstruowany przez lekarza okulistę o sposobie postępowania w przypadku stwierdzenia objawów niepożądanych związanych z używaniem soczewek kontaktowych i zobowiązuje się stosować do tych zaleceń
  • zobowiązuje się do stosowania soczewek kontaktowych według zaleceń lekarza okulisty, ze szczególnym uwzględnieniem zalecanego trybu i czasu noszenia soczewek, systematycznej wymiany soczewek, terminów wizyt kontrolnych oraz zachowania zasad higieny przy używaniu soczewek.

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystający z witryny oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych udostępnionych właścicielowi witryny w celu realizacji zamówienia oraz ewntualnych gratyfikacji uznaniowych dla wybranych klientów sklepu. Osobie umieszczonej w bazie danych przysługuje prawo wglądu, zmiany i usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych oraz zaprzestania ich przetwarzania.

Właścicielem serwisu okokontakt.pl jest
PHU TOOP Tomasz Opuszko
Numer ewidencyjny wpisany do rejestru ewidencji działalności gospodarczej to: 141062
NIP: 583-279-84-13

 

Zapraszamy do udanych zakupów

Państwa dane osobowe są wykorzystywne wyłącznie w celu realizacji zamówienia oraz spraw związanych ze złożonym zamówieniem.

Pozdrawiamy.